ALPHI TWENTY ONE 2KG (proszek na muchy i pleśniakowca)

399,75 

Kategoria:

Opis

TWENTY ONE PROSZEK, PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA MUCH ORAZ PLEŚNIAKOWCA LŚNIĄCEGO NOWOŚĆ W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH I INWENTARSKICH. PRODUKT APLIKOWAĆ NA POWIERZCHNIE POPRZEZ MALOWANIE LUB SPRYSKIWANIE Z UŻYCIEM ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO TEGO CELU.

Substancje czynne: azametifos 10g/100g. Stosowanie: 250g produktu rozpuścić w 5 L letniej wody, a następnie spryskać 50 m2 powierzchni.W miejscach dużego gromadzenia się much stosować wyższe stężenie 250g rozpuszczonego w 2 L letniej wody. Produkt można stosować używając pędzla: w tym celu należy zmieszać 500g produktu z 500 ml letniej wody do postaci płynnej pasty. Produkt tak przygotowany wystarczy na 5-10 m2 powierzchni. Produkt zastosowany na powierzchnie wykazuje skuteczność do 3 miesięcy. Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku. Przechowywanie produktu:Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i bezpiecznym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Środki ostrożności: Zawiera: azametifos. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. P261 Unikać wdychania pyłu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P501 Zawartość usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki produktów. Pierwsza pomoc Skażenie skóry: Zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Skażenie oka: Przemywać wodą utrzymują powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza.
Przypadkowe spożycie: Nie podawać niczego doustnie sobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna). Nie wywoływać wymiotów. Możliwe uboczne skutki stosowania: podrażnienie, pieczenie, reakcja alergiczna skóry. Możliwe podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego. Postępowanie z odpadami produktu: Nie wykorzystany, oraz resztki produktu umieścić w szczelnym pojemniku. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów. Produkt do użytku profesjonalnego!

Postać produktu: proszek

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ALPHI TWENTY ONE 2KG (proszek na muchy i pleśniakowca)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Go Top